040 295 1090

0artikel(en)>

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Product was successfully added to your shopping cart.

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN TEMCO COMPUTERS B.V. / METSOUND.NL / METSOUND.BE

 

I ALGEMEEN

 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden beheersen iedere rechtsverhouding tussen de besloten vennootschap Temco Computers b.v. en haar contractspartijen, hierna te noemen “koper”.
 2. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk door Temco Computers b.v. schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.
 3. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn in de eerste plaats van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en levering, doch ook op daarmee samenhangende dienstverlening, aanneming van werk en overige overeenkomsten, van welke aard dan ook. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

 

II AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

 1. Alle door Temco Computers b.v. aan koper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. De door Temco Computers b.v. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gelden af Nuenen.
 3. Alle heffingen en belastingen van overheidswege en eventuele verhogingen daarvan, zal Temco Computers b.v. steeds door kunnen berekenen. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutafluctuaties, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. is Temco Computers b.v. te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.  Koper heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de directie van Temco Computers b.v. zijn afspraken of toezeggingen door medewerkers niet bindend, tenzij deze schriftelijk door de daartoe bevoegde personen van Temco Computers B.V. zijn bevestigd.
 5. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging, wordt de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig en juist te bewijzen.

 

III LEVERING

 1. Een door Temco Computers b.v. opgegeven of met Koper overeengekomen leveringstermijn, is naar beste weten vastgesteld en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. De leveringstermijn is evenwel vrijblijvend en zal steeds gelden bij benadering en kan derhalve nimmer worden opgevat als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Koper is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken in ontvangst te nemen. Onjuistheden in de aflevering geven koper niet het recht de voldoening aan zijn eigen verplichtingen jegens Temco Computers b.v. op te schorten.
 3. Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in ieder geval worden begrepen im- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van Temco Computers b.v. is Temco Computers b.v. gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht opleverende omstandigheid, danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
 4. De af te leveren zaken reizen voor rekening en risico van koper, tenzij levering franco en inclusief verzekering is overeengekomen.

 

IV REKLAME EN GARANTIE

 1. Door koper kunnen geleverde zaken slechts in overleg met en na bekomen toestemming van Temco Computers b.v. worden geretourneerd. In dat geval zal Temco Computers b.v. aan koper een retournummer verstrekken. Bij gebreke van een retournummer, danwel een anderszins gebrekkige retourzending, heeft Temco Computers b.v. het recht de betreffende zending te weigeren. Alle kosten en verzekeringen verband houdende met een retourzending, blijven voor rekening koper.
 2. Koper is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren. Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, danwel andere afwijkingen en/of beschadigingen, dient koper binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk gedetailleerd aan Temco Computers b.v. kenbaar te maken onder opgave van aard en omvang van de klachten.
 3. Reclames van welken aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van Koper nimmer op. Het recht van reclame vervalt indien de producten door Koper zijn gewijzigd of gerepareerd.
 4. Koper is verplicht om voor garantie in aanmerking komende zaken franco naar het door factuur opgegeven adres te verzenden, tenzij anders overeengekomen,
 5. Indien een klacht gegrond bevonden wordt, zal Temco Computers b.v. indien de gebreken zijn ontstaan binnen een jaar na datum levering, de gebreken kosteloos herstellen, doch slechts indien deze een gevolg zijn van gebrekkige constructie, gebrekkige uitvoering of afwerking of van gebruik van slecht materiaal.
 6. Temco Computers b.v. geeft geen garantie op normale slijtage van onderdelen.  De garantie is niet van toepassing, c.q. vervalt indien koper zonder toestemming van Temco Computers b.v. werkzaamheden aan de geleverde zaken heeft verricht of laten verrichten, de zaken onoordeelkundig heeft gebruikt of onderhouden, danwel andere onderdelen in of aan de geleverde zaken heeft aangebracht zonder voorafgaande toestemming van Temco Computers b.v..
 7. De garantie is niet van toepassing indien gebreken zijn ontstaan door gebruikmaking van illegale software, Temco Computers b.v. is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door gebruikmaking van illegale software.  Indien koper gedurende de tijd dat de geleverde zaken nog eigendom van Temco Computers b.v. zijn, op de zaken gebruik maken van illegale software, is koper aansprakelijk voor alle daardoor door Temco Computers b.v. eventueel te lijden schade.
 8. De geleverde zaken worden tegen de gebreken als bedoeld in lid 4 gegarandeerd gedurende een jaar na aflevering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  Verkleuren van kunststoffen of gelakte materialen valt niet onder garantie. Mechanische onderdelen als schakelaars, lampen, LED’s, LCD’s en kunstofachtige materialen hebben een maximale garantie van 3 maanden.
 9. Vervangen zaken danwel onderdelen worden eigendom van Temco Computers b.v..
 10. Temco Computers b.v. is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die opgeslagen zijn op harddisks, floppy disks, tapes, cd roms of andere mediadragende produkten.
 11. Kosten die voor Temco Computers b.v. zijn ontstaan in verband met niet gegronde klachten, danwel betreffende zaken waarvan de garantietermijn is verstreken, zullen volledig voor rekening van koper worden gebracht.

 

V AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat koper de schadeclaims onmiddellijk na het ontstaan of constatering van de schade schriftelijk bij Temco Computers b.v. meldt. In dat geval zal Temco Computers b.v. jegens koper nimmer verder aansprakelijk zijn dan tot vergoeding van de netto-koopprijs voor de producten welke het onderwerp van kopers aansprakelijkheidstelling vormen, althans dan tot vergoeding van de schade, gedekt door de aansprakelijkheidstelling van Temco Computers b.v..
 2. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Temco Computers b.v. en behoudens tot hetgeen waartoe Temco Computers b.v. op grond van garantie gehouden mocht zijn, is Temco Computers b.v. niet gehouden tot vergoeding van schade, van welke aard en oorzaak ook, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten van Temco Computers b.v. en door Temco Computers b.v. bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken, door gebreken aan geleverde produkten of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door Temco Computers b.v. te leveren of geleverde apparatuur, programmatuur, documentatie en/of diensten.
 3. Eventuele aansprakelijkheid van Temco Computers b.v. is te allen tijde beperkt tot het door Temco Computers b.v. met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag.  Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Temco Computers b.v. beperkt tot de factuurwaarde van de schadetoebrengende zaak exclusief BTW.
 4. Koper is gehouden Temco Computers b.v. te vrijwaren van aanspraken van derden op schadevergoeding wegens gebreken in de door Temco Computers b.v. geleverde zaken en/of diensten.

 

VI VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

 

VII VERVANGING VAN NIETIGE BEPALINGEN

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene leverings- betalingsvoorwaarden van Temco Computers b.v. nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Desgewenst zullen Temco Computers b.v. en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij het doel en de strekking van de vernietigde c.q. nietige bepaling(en).

 

VIII EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Temco Computers b.v. aan koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Temco Computers b.v. totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens Temco Computers b.v. terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door Temco Computers b.v. verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Temco Computers b.v. op koper wegens tekort schieten door koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Temco Computers b.v., heeft voldaan.
 2. Koper is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering te verkopen ' of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van Temco Computers b.v. te onttrekken.
 3. Bij niet-nakoming door koper van zijn in lid 1 genoemde verplichtingen is Temco Computers b.v. gerechtigd zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins - nog - eigendom van Temco Computers b.v. zijn, terug te nemen.  Koper is alsdan gehouden om Temco Computers b.v. de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van Temco Computers b.v. te identificeren en verleent Temco Computers b.v. reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te - laten - betreden teneinde de zaken terug te nemen.
 4. Software programma’s ontwikkelt in opdracht van derden zijn en blijven, eigendom van Temco Computers b.v.. Koper heeft daarvan enkel het gebruiksrecht.

 

IX BETALING
 1. De door Temco Computers b.v. aan koper toegezonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  Verrekening is niet toegestaan.
 2. Bij niet tijdige betaling is koper over het factuurbedrag c.q. restant daarvan vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
 3. Wanneer Temco Computers b.v. een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van koper.  Voor de buitengerechtelijke kosten is koper minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschenen rente aan Temco Computers b.v. verschuldigd, met een absoluut minimum van 75,00€ exclusief BTW

 

X ONTBINDING

Indien:

a.     koper enige op hem berustende verplichting jegens Temco Computers b.v. niet, niet tijdig of niet juist nakomt,  koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van   betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in (voorlopige) surséance van betaling verkeert.
b.     op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
c.     de koper krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
d.     koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
e.     koper overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Temco Computers b.v. heeft voldaan, heeft Temco Computers b.v. het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van Temco Computers b.v. terug te vorderen op de wijze als bepaald in artikel 7 lid 3, hetzij enig bedrag door koper aan Temco Computers b.v. verschuldigd in zijn geheel op te eisen Daarnaast heeft Temco Computers b.v. het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

 

XI TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op elke rechtsverhouding met Temco Computers b.v. is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Bepalingen van andere internationale regels worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen betreffende een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de -voorwaarden zelf, zullen voorzover de wettelijke bepalingen zulke toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch.